Integritetspolicy

Ensolution Software har åtagit sig att upprätthålla skyddsnivåer för Personuppgifter som är anpassade till praxis i branschen och som minst uppfyller kraven i Tillämplig Dataskyddslagstiftning och Ensolutions avtalsförpliktelser.

 

Ensolution Software kräver att anställda, samarbetspartners och alla tredje parter som anlitas av Ensolution Software eller som tillhandahåller varor och/eller tjänster till Ensolution Software vidtar lämpliga åtgärder för att skydda Personuppgifter i samband med utförandet av sina uppgifter. Ensolution Software är transparent när det gäller de uppgifter vi använder och har utfärdat denna Integritetspolicy (“Policy”) för att informera om hur och varför vi samlar in och Behandlar Personuppgifter, Ensolution Softwares sekretessrutiner och dina rättigheter som Registrerad med avseende på Behandlingen av dina Personuppgifter.

1 Omfattning

Denna Policy beskriver den generella standard som Ensolution har implementerat vid Behandling av Personuppgifter, som gäller när Ensolution Software agerar som Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde. Policyn gäller för Behandlingen av alla Personuppgifter, oavsett Personuppgifternas art eller kategori, oavsett på vilket medium uppgifterna lagras. Ensolution Software har åtagit sig att Behandla Personuppgifter med samma skyddsnivå oavsett om vi Behandlar Personuppgifter för egna behov eller för våra kunders eller tredje parters behov.

1.1 Kategorier av registrerade

Som en del av vår verksamhet samlar vi in och Behandlar Personuppgifter relaterade till: – Kandidater för anställning/jobbsökande, – Projektanställda och praktikanter, – Anställda och tidigare Anställda, – Offentliga och privata kunder och prospekt, – Aktieägare, – Leverantörer, underleverantörer, professionella rådgivare/experter, konsulter och underkonsulter, – Alla andra tredje parter. – Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde och i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner.

1.2 Vilka personuppgifter använder vi?

I enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning kan vissa eller alla följande kategorier av Personuppgifter behandlas av Ensolution Software och tredje part som anlitas av eller som tillhandahåller varor och/eller tjänster till Ensolution Software: – identitets- och kontaktinformation (t.ex. förnamn, efternamn, titel, användarnamn eller liknande identifierare), – uppgifter om arbetsliv/profession (t.ex. e-postadress, arbetsgivare, avdelning, yrkestitel, telefonnummer, fakturerings- eller leveransadress), – personlig information (t.ex. födelsedatum, personliga kontaktuppgifter, biografier, medlemskap, uttalade intressekonflikter, hälsouppgifter, information om mångfald), – ekonomiska och finansiella uppgifter, – uppgifter relaterade till plats, loggning, trafik och spårning samt demografiska uppgifter.

1.3 Vilka personuppgifter använder vi?

Som en del av Ensolution Softwares verksamhet kan vi samla in dina Personuppgifter och lämna ut dem till: – Tredje parter som anlitas av Ensolution Software och som tillhandahåller varor till Ensolution Software eller utför tjänster för vår räkning (t.ex. leverantörer och underleverantörer) – Vissa reglerade yrkesgrupper (t.ex. banker, advokater och revisorer). Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det rimligen är nödvändigt för att skydda Ensolution Softwares rättigheter och utöva tillgängliga rättsmedel, upprätthålla Ensolution Softwares villkor, utreda bedrägerier eller skydda Ensolution Softwares verksamhet eller användare. Ensolution Software kan också komma att lämna ut dina Personuppgifter till administrativa, rättsliga eller statliga myndigheter, statliga eller offentliga organ, strikt i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning och Lokal Lagstiftning, och efter noggrann granskning av lagligheten av varje föreläggande om att lämna ut uppgifter.

1.4 Överföring av personuppgifter

Överföring av Personuppgifter från EU avser Personuppgifter om personer som är bosatta i EU eller Registrerade inom EU och som Behandlas (t.ex. nås, skickas, används, ses, kopieras, raderas) i ett tredje land utanför EES. När Ensolution agerar i egenskap av Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde överför vi Personuppgifter från EU i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Detta innebär att dina rättigheter som Registrerad förblir desamma oavsett var dina Personuppgifter Behandlas. Överföringar av Personuppgifter från länder utanför EU ska ske i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. När Ensolution Software förlitar sig på tredje part för att Behandla Personuppgifter säkerställer vi att dessa tredje parter tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för de Personuppgifter som de Behandlar i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

2 Hantering av dataincidenter och överträdelser

Ensolution Software har en standardiserad process för hantering av säkerhetsincidenter. Vi följer standarder för bedömning och prioritering av incidenter för att säkerställa lämpliga nivåer av insatser och lösning i rätt tid. Incidentrapporter uppdateras samt rapporteras till den högsta ledningen vid behov. Ensolution Softwares dataskyddsorganisation engageras omedelbart i incidenthanteringsprocessen när Personuppgifter misstänks vara involverade.

2.1 Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Registrerade har flera rättigheter enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning att begära tillgång till sina Personuppgifter som innehas av Ensolution Software och/eller information om hur vi Behandlar deras Personuppgifter. Om du har några frågor om Behandlingen av dina Personuppgifter kan du skicka en formell begäran till dataskyddsombud@ensolution.se När Ensolution Software agerar i egenskap av Personuppgiftsbiträde kommer vi på begäran att förse våra kunder med relevant information som gör det möjligt för kunderna att uppfylla sina egna skyldigheter gentemot de Registrerade. Om inget annat anges i ett avtal är Ensolution Software inte skyldigt att informera de Registrerade direkt om detta, eftersom det är den Personuppgiftsansvariges ansvar. I enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning, där vi agerar i egenskap av Personuppgiftsansvarig, har du i allmänhet följande rättigheter:

 

  1. – att få tillgång till och/eller få en kopia av dina Personuppgifter;
  2. – att rätta eller radera felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter;
  3. – att när som helst invända mot Behandlingen av dina Personuppgifter på legitima grunder, såvida inte sådan behandling krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning eller lokal lagstiftning;
  4. – att begränsa behandling av dina personuppgifter som inte längre är korrekt eller nödvändig;
  5. – att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format;
  6. – återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
  7. – att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet: För Ensolution Software är den primära behöriga tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

 

Ensolution Software kommer i allmänhet inte att använda dina Personuppgifter för profilering. Vi kommer att agera i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning och andra relevanta rättsliga och avtalsmässiga skyldigheter vid sökning efter och tillhandahållande av relevanta Personuppgifter. Ensolution Software kommer att kräva att Personuppgiftsbiträden som Behandlar Personuppgifter gör detsamma. Vi kan behöva ställa ytterligare frågor till dig om dina Personuppgifter eller för att verifiera din identitet. Vid uppsägning av anställningsavtal, oavsett anledning, behåller vi tidigare Anställdas Personuppgifter så länge som det är tillåtet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, samt så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla lämpliga fortlöpande förmåner och tjänster (t.ex. pensionsadministration).

3 Vad är cookies (kakor)?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

3.1 Hur använder vi cookies?

På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Vi använder också tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare.

3.2 Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

3.3 Stänga av cookies i webbläsaren

Internet Explorer
Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies

 

Edge
Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq

 

Firefox
Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten.

https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat

 

Chrome
Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

4 Register över behandling

Vi för register över Behandlingar som utförs som Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde. Vi kommer att säkerställa att varje ny Behandling av Personuppgifter registreras i registret med relevant information om sammanhanget för varje Behandling av Personuppgifter.

4.1 Ändringar av denna policy

Denna Policy kan komma att ändras från tid till annan för att följa Tillämplig Dataskyddslagstiftning och Lokal Lagstiftning. Ensolution Software tillser att de Registrerade informeras om alla väsentliga ändringar av Policyn utan dröjsmål, genom en uppdatering på ensolution.se, via e-post eller annan lämplig kommunikationsmetod.

4.2 Ändringar av denna policy

Ensolution Software AB har utsett ett Dataskyddsombud i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Om du har frågor eller funderingar om tolkningen eller tillämpningen av denna Policy kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@ensolution.se.